AI-registret

helsinkiHeroImage

Vad är AI-registret?

AI-registret ger insyn i de system som använder artificiell intelligens som används inom Helsingfors stad. Via registret kan du läsa allmänna beskrivningar av Helsingfors stads system som använder artificiell intelligens, eller enligt eget intresse läsa närmare information om dem. Via AI-registret kan du också ge respons och på så sätt delta i att bygga upp en interaktiv och människoorienterad artificiell intelligens för Helsingfors.

Helsingfors stad artificiella intelligenssystem

Bekanta dig med användningsfall där vi för tillfället använder artificiell intelligens som en del av stadens tjänster.Social-, hälsovårds- och räddningssektor

Sotebotti Hester

Sotebotti Hester är en gemensam chatbot för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Hester innehåller flera olika kompetensdatabaser som har förenats i en och samma bot.  Samma svar kan användas i många olika diskussioner för att till exempel undvika överlappande svar på samma fråga från rådgivningsbyrån och hälsostationen. Kunden har möjlighet att byta från Hester till en chatt inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna efter eget val.

Innehållsbeskrivning:

Hälsotjänster: Sjukdomar i alla åldrar samt frågor kring främjande av hälsa, munhälsovård, fysioterapi, ergoterapi och psykisk hälsa. Råd om att sköta ärenden på hälsostationen och boka tid. I chatten kan man också få några sjukintyg, laboratorieremisser och servicesedlar.

Rådgivningstjänster: Frågor kring föräldraskap, graviditet och barnomsorg. I rådgivningsbyråns chatt kan man också boka tid för myndiga personer. Det är inte möjligt att sköta ärenden för barn.

Seniortjänster: Råd och information om de mest efterfrågade social- och hälsovårdstjänsterna, tips för en aktiv vardag, för att upprätthålla funktionsförmågan, för boende och för rörlighet. Dessutom svarar botten på de vanligaste frågorna om hjälpmedelstjänster.

Socialtjänster för vuxna och ungdomar över 16 år och frågor som rör ungdomar: Råd och information i olika livssituationer. Stöd för att klara sig i vardagen, såsom försörjning, boende, relationer, arbete, studier, psykisk hälsa och studenthälsa. 

För innehållsproduktionen i chatbotten svarar de utsedda yrkesverksamma inom barnhälsovården, munhälsovården, psykiatri- och missbrukstjänsterna, Seniorinfo, hälsovårdstjänsterna, ungdomstjänsterna samt vuxensocialarbetet.  

Tjänsten fungerar regelbaserat enligt par av frågor och svar och dialoger som experter på tjänsterna sammanställt. 

Tjänsten möjliggör också snabb respons, proaktiv kommunikation och utveckling av verksamheten för aktuella frågor av intresse för kunderna på grundval av diskussionsanalys. Tjänsten möjliggör automatisk insamling av preliminära uppgifter, vilket påskyndar kundtjänstsituationen. 

Läs mer
Kultur och fritid

Bibliotekets smarta…

IMMS (Intelligent Material Management System) är ett smart materialadministrationssystem som omfattar hela bibliotekets samling. Stadsbibliotekets samling innehåller omkring 1,8 miljoner volymer. Det smarta systemet för materialadministration införskaffades när stadsbiblioteket övergick från egna biblioteksspecifika samlingar till en gemensam samling. Genom förändringen ville man möjliggöra att materialet rör sig fritt mellan biblioteken. Systemet togs i bruk i maj 2019 och har sedan dess varit i bruk, men fortfarande i driftsättningsskedet. Systemet har möjliggjort en situation där största delen av samlingarna flyter, det vill säga rör sig fritt mellan biblioteken.

Tack vare det flytande materialet kan kunderna påverka respektive biblioteks utbud genom sitt eget agerande. Returneringar påverkar bibliotekens utbud. Systemets definitioner kan ändras utifrån rapporter och observationer. Genom jämn fördelning av nytt material strävar man efter att inget bibliotek på grund av sin storlek ska ha en ojämlik ställning, och därmed också efter jämlikhet mellan de olika bibliotekens kunder.

Med hjälp av tjänsten kan man följa upp och spåra volymernas rörelser. Materialets plats kan ses i realtid med hjälp av de RFID-koder som är fastklistrade på materialet. Det material som Helsingfors stadsbibliotek har för utlåning försågs med koder innan systemet togs i bruk. RFID-koder används också i transportenheter, vid automatisk sortering och för att identifiera specialhyllor.

Bibliotekssystemet är inte avsett för logistisk uppföljning av material, och därför kompletterar detta nya system effektivt de data som finns om volymernas rörlighet. Bibliotekets experter kan styra hur materialet rör sig mellan biblioteken med hjälp av parametrar och regler i systemet. På detta sätt kan man exempelvis styra bibliotekshyllornas fyllnadsgrad så att materialet kan presenteras för kunderna på ett bättre sätt. Det materialhotell som skapats under implementeringen av det smarta systemet för materialadministration balanserar överfyllda hyllor på grund av exempelvis säsongsvariationer och renoveringar av bibliotek. Kunderna har inte fysisk tillgång till materialhotellet, men materialet kan reserveras. Materialhotellet finns i biblioteksbyggnaden i Böle, i närheten av stadsbibliotekets gemensamma centrala sortering.

Ibruktagandet av systemet har minskat den manuella logistiken för personalen. Materialet kan hanteras exempelvis genom att flytta reservationer lådvis, då man tidigare har tvingats göra detta en volym i taget. Effektivisering av hanteringen av reservationer är nödvändig eftersom antalet reservationer har ökat mycket under de senaste åren. Genom effektiviserad hantering frigörs också personalens arbetstid från logistik till annat biblioteksarbete.

Till tjänsten hör en mobilapplikation för bibliotekspersonalen. Med hjälp av mobilapplikationen kan material flyttas till den centrala sorteringen eller till bibliotekets hyllor, antingen en låda i taget eller vid behov en volym i taget. Med hjälp av applikationen kan personalen också se uppgifter som är specifika för en volym, hylla eller transportenhet (aktuell information och tidigare rörelser). Systemet har byggts upp av danska Lyngsoe Systems i samarbete med allmänna bibliotek i Danmark. I systemet hanteras endast materialuppgifter, inga personuppgifter om kunder.

Läs mer