Swedish Accessibility Notice

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats ”Helsingfors stads AI-register”. Webbplatsens adress är https://ai.hel.fi.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Webbplatsen har offentliggjorts efter 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

Status av överensstämmelse

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG v2.1-kriterierna på nivå AA, med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen.

Observerade brister

Det finns innehåll på webbplatsen som inte har ett relevant lang-attribut angivet. (3.1.2 Språk för del av sida)

Det finns länkar på webbplatsen som är bristfälligt beskrivna. (2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget))

I webbplatsens mobilvy är navigationsknappen bristfälligt beskriven och implementerad. (3.1.2 Språk för del av sida, 4.1.2 Namn, roll, värde)

Länktexterna på startsidan som leder till sidorna om olika robotar urskiljs inte som länkar visuellt. (1.4.1 Användning av färger)

Vissa bilder på webbplatsen innehåller texter som inte förmedlas till hjälpmedelsteknik. (1.1.1 Innehåll som inte är text)

Webbplatsens sidfot har felaktig WAI-ARIA-roll. (4.1.2 Namn, roll, värde)

Vissa element på webbplatsen framhävs inte i fokuset (2.4.7 Synligt fokus)

På webbplatsen finns länkar som utan varning öppnar en ny flik. (3.2.4 Konsekvent identifiering)

Statusinformation om dragspelselement (öppet/stängt) förmedlas inte till skärmläsarprogram och korrekt information om elementets karaktär ges inte i samband med det. (4.1.2 Namn, roll, värde)

Webbplatsen har kontrastfel i länkarna till dataskyddsbeskrivningen och tillgänglighetsutlåtandet. (1.4.3 Kontrast (minimi))

Webbplatsens innehåll har utformats med <br>-markeringar. (1.3.1 Information och relationer)

Webbplatser har länkar med olika text, men till samma objekt. (1.3.1 Information och relationer)

Landskoder har använts i språkbestämmingarna (3.1.1 Sidans språk)

Webbplatser har länkar med olika text, men till samma objekt. (2.4.4 Länkens syfte (i kontext), 3.2.4 Konsekvent identifiering)

Erhållande av uppgifter i tillgänglig form

Staden strävar efter att åtgärda de observerade bristerna så att det är möjligt att använda webbplatsen både med tangentbord och tekniska hjälpmedel. Korrigeringarna genomförs så snabbt som möjligt i samband med systemuppdateringar.

Erhållande av uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som på grund av de nämnda bristerna inte är tillgängligt fås från den ansvarige för den här webbplatsen:

Helsingfors stad, stadskansliet

E-post: ai@hel.fi

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den 25 september 2020.

Bedömning av tillgänglighet

I bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten har kontrollerats genom revision av en extern expert samt genom egen utvärdering.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll och manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Den automatiska granskningen av tillgängligheten har utförts med det automatiska testningsverktyget och webbläsartillägget Siteimprove.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet sköts med kontinuerliga kontroller då tekniken eller innehållet ändras, och med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras vid ändringar av webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar:

Helsingfors stad, stadskansliet

E-post: ai@hel.fi

Anmälan om icke tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/palaute. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00 – 16.15


Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten till de digitala tjänsterna genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Nödvändiga ändringar genomförs så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplatser och hos telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes 25.9.2020:

Helsingfors stad, stadskansliet