Parkeringsroboten

AI-systemen > Parkeringsroboten
Boende och miljö

Översikt

Parkeringsroboten

Parkeringsroboten

Nyckelord

Chattbot Parkering NLP

Parkeringsroboten är en kundservicekanal för stadens parkering, som automatiskt besvarar invånares och besökares frågor om parkering dygnet runt. Tjänsten är tillgänglig på stadens webbplats om parkering. Chatboten kan ge information och råd om exempelvis parkeringstecken för invånare, priser för parkering eller avgifter för felparkering.

Med tjänsten vill man förbättra tillgången till rådgivning kring parkering och kundupplevelsen, samt göra självbetjäningen mer interaktiv. Med tjänstens hjälp kan enskilda kunder hitta relevant information snabbare än om de skulle leta efter den på en webbplats. Genom tjänsten vill man också undersöka de möjligheter som ny teknologi för med sig gällande parkeringstjänster.

Tjänsten använder analys av naturligt språk för att identifiera ämnen som intresserar kunden utifrån de söktermer eller meningar som kunden skriver in. Tjänsten svarar utifrån de samtalsvägar som den lärt sig och bakgrundsmaterial i form av öppna data om kundens intressen och position i enlighet med kundens samtycke.


Länk till tjänsten

Kontaktuppgifter


  • Avdelning

  • Parkeringsövervakning och parkeringstjänster
  • Kontakta teamet för förfrågningar

  • Kaija Kossila
  • Externa leverantörer

  • Smartifik Oy
  • Kontakt e-post

  • kaupunkiymparisto@hel.fi
  • Kontakt telefon

  • 09 310 22111


Närmare uppgifter om systemet

Här kan du bekanta dig med informationen som används av systemet, driftlogiken och dess styrning inom de områden som intresserar dig.


DatauppsättningarVisa mer Visa mindre

Centrala informationskällor som använts i utvecklingen och användningen av systemet, deras innehåll och hur de utnyttjas. Olika informationskällor separeras med mellanrubriker.

Par av frågor och svar samt temaspecifika samtalsvägar

Helsingfors stads experter inom parkering har fastställt ämnen som omfattas av tjänsten och svar på dem samt bredare temaspecifika samtalsvägar. Databasen med svar för tjänsten har byggts upp utifrån ett informationsinnehåll som sammanställts på basis av stadens sidor om boende- och företagsparkering. De teman som behandlas av chatboten uppdateras kontinuerligt utifrån teman som identifierats genom samtalsanalys, som chatboten inte kunnat svara på med sitt befintliga innehåll. De temaspecifika samtalsvägarna hanteras och vidareutvecklas av Helsingfors stads experter med hjälp av ett gränssnitt som Smartifik tillhandahållit för ändamålet.

Samtalshistorik

Samtalshistoriken innehåller de söktermer som kunden matat in och de svarsalternativ som kunden valt i de samtalsvägar som startats utifrån söktermerna. Söktermerna används för att identifiera kundens fråga eller ämnet samt utifrån detta tillhandahålla innehåll och anvisningar som anknyter till ämnet under samtalet. Samtalshistoriken anonymiseras efter samtalssessionen och sparas i anonymiserad form för att möjliggöra vidareutveckling av tjänsten.

Kartta.hel.fi Länk till datauppsättning

Kartta.hel.fi är Helsingfors stads öppna platsdatatjänst. I tjänsten publiceras datamaterial från både stadens olika sektorer och utomstående aktörer. Chatboten för parkering använder i samtalsvägarna beroende på ämnet adressinformation från tjänsten kartta.hel.fi, koordinatpunkter från adressförteckningar, uppgifter om parkeringsautomater, gränser mellan avgiftszoner och gränserna för områden för boendeparkering.

Språkspecifika data

Smartifik Oy:s språkspecifika data innehåller ordlistor samt morfologiska, kontextuella och semantiska regler som används i analysen av kundens söktermer. Språkspecifika data och regler bildar en metod för textbehandling som planerats och utvecklats av Smartifik Oy och som baserar sig på AI- och språkteknologi. Metoden används sedan för chattbottens språkliga analys.

GPS-positionsuppgifter från användarens mobiltelefon

Tjänsten kan med användarens samtycke använda GPS-positionsdata för att ge svar kring en viss plats. Om kunden ställer en fråga som anknyter till den egna platsen, exempelvis ”Var finns närmaste parkeringsmätare?”, erbjuds möjlighet till positionsbestämning. Med kundens samtycke samlar tjänsten in enhetens GPS-koordinater och ger ett individualiserat svar utifrån dem. Positionsuppgifterna sparas inte i tjänsten, utan raderas efter chattsessionen.

DatabehandlingVisa mer Visa mindre

Den operativa logiken för den automatiska databehandlingen och resonemang som utförs av systemet och de modeller som används.

Modellens arkitektur

Tjänsten använder Smartifik Oy:s språkteknologi, som utvecklats vid Uleåborgs universitet, för att analysera den text som kunden skrivit och identifiera ämnen som intresserar kunden. I behandlingen av texten identifieras ord i kundens söktermer eller meningar (tokenisering), och texten delas in i meningar enligt språkspecifika regler. Därefter analyserar tjänsten meningarnas struktur för att identifiera avsikten med hjälp av semantiska nätverk. Med hjälp av semantiska nätverk undersöker tjänsten meningsstrukturen och identifierar faktorer som anknyter till betydelsen, såsom subjekt, objekt, verb etc. Utifrån identifieringen av meningens betydelse och kontext identifieras avsikten med hjälp av modellmeningar.

Efter att ha identifierat avsikten inleder tjänsten en samtalsväg som motsvarar ämnet och vidtar de åtgärder som fastställts i paren av frågor och svar samt samtalsvägarna. När samtalsvägen avslutats anonymiseras de uppgifter som kunden matat in i tjänsten och sparas för samtalsanalys och vidareutveckling. Om kunden har aktiverat tjänstens positioneringsdata raderas positionsdata när samtalssessionen avslutas.

Beskrivning av systemarkitektur

parkeringsroboten.png

Icke-diskrimineringVisa mer Visa mindre

Främjande och förverkligande av jämlikhet i användningen av tjänsten.

Tjänsten är för närvarande tillgänglig endast på finska. En svenskspråkig version av tjänsten är under utveckling. Tjänsten korrigerar automatiskt skrivfel i den text som användaren matar in utifrån språkteknologi, vilket gör det lättare för personer som inte har finska som modersmål att använda tjänsten.

Tjänsteleverantören Smartifik Oy har bekantat sig med tillgänglighetskraven för den offentliga förvaltningen. Lösningarna planeras och förverkligas enligt tillgänglighetsförordningens krav.

Mänsklig tillsynVisa mer Visa mindre

Mänsklig övervakning under användningen av tjänsten.

Tjänsten upprätthålls och övervakas av Smartifik. Tjänsten identifierar och sammanställer automatiskt ämnen som den inte kan svara på, och dessa skickas till Helsingfors stads experter för vidareutveckling av tjänstens samtalsvägar.

RiskhanteringVisa mer Visa mindre

Risker som anknyter till systemet och användningen av det samt hanteringen av dessa.

Var denna information till nytta för dig?