Rekommendationsrobot forodes innehall

AI-systemen > Rekommendationsrobot for Odes innehåll
Kultur och fritid

Översikt

Rekommendationsrobot for Odes innehåll

Rekommendationsrobot

Nyckelord

Chattbot Innehållsrekommendationer

Obotti är Helsingfors centrumbibliotek Odes chattbot för bokrekommendationer. Tjänsten rekommenderar böcker ur centrumbiblioteket Odes tillgängliga utbud utifrån kundens intresse och respons. Tjänsten riktar sig till alla kunder hos centrumbiblioteket Ode och kan laddas ner som mobilapplikation till Android- och iOS-enheter.

Tjänsten strävar efter att utifrån kontextuell analys rekommendera böcker som kunden inte annars skulle hitta. Med tjänstens hjälp vill man presentera centrumbiblioteket Odes tillgängliga material på ett sätt som är intressant för kunden och hjälpa kunderna att hitta intressant och nytt material. Det material som rekommenderas är fritt tillgängligt i centrumbiblioteket Odes utbud vid rekommendationens tidpunkt.

Tjänsten är indelad enligt teman i sex olika chattbotar, som rekommenderar innehåll enligt respektive tema. Man kan be tjänsten om rekommendationer med hjälp av färdiga svaralternativ eller ange söktermer i form av text eller tal. Tjänsten använder kontextuell analys av naturligt språk för att identifiera kundens intresse och rekommendera böcker enligt dem.


Länk till tjänsten

Kontaktuppgifter


  • Avdelning

  • Helsingfors centrumbibliotek Ode
  • Kontakta teamet för förfrågningar

  • Suvi Bergman
  • Externa leverantörer

  • HeadAI Oy
  • Kontakt e-post

  • suvi.bergman@hel.fi
  • Kontakt telefonNärmare uppgifter om systemet

Här kan du bekanta dig med informationen som används av systemet, driftlogiken och dess styrning inom de områden som intresserar dig.


DatauppsättningarVisa mer Visa mindre

Centrala informationskällor som använts i utvecklingen och användningen av systemet, deras innehåll och hur de utnyttjas. Olika informationskällor separeras med mellanrubriker.

Sierra ILS

Sierra är det bibliotekssystemet som Helsingfors stadsbibliotek använder (Innovative Interfaces Inc.). I Sierra administreras uppgifter som anknyter till bibliotekets produktion, om bland annat kunder, inköp, böckernas tillgänglighet och klassificeringar av material. Tjänsten kontrollerar via Sierra om en bok som identifierats som intressant är tillgänglig, och erbjuder utifrån denna information endast tillgängliga böcker till kunden.

Finna Länk till datauppsättning

Finna är en öppen tjänst som gör material från Finlands museer, bibliotek och arkiv tillgängligt för alla. I Finna-tjänstens öppna gränssnitt api.finna.fi hittar man beskrivande information från biblioteken, arkiven och museerna, som kan användas fritt. I tjänsten används beskrivningar av bibliotekens utbud, som omfattar information om böckernas titlar och upphovsmän samt synopsis och abstrakt. Informationen används för att producera rekommendationer som motsvarar kundens sökningar och intressen.

Samtalsvägar och temaspecifika nyckelord

Samtalsvägar som definieras av bibliotekets experter och grupper av nyckelord som definierar temats innehåll (top-of-mind). Samtalsvägar och nyckelord fastställs av bibliotekets anställda med hjälp av ett gränssnitt som tillhandahålls av leverantören.

Linked Events Länk till datauppsättning

Linked Events är Helsingfors stads gränssnitt för evenemang. Evenemang som matats in i gränssnittet överförs automatiskt till stadens evenemangskalender, servicekartan och till andra kalenderappar som staden upprätthåller. Utifrån evenemangsinformation från Linked Events använder tjänsten geolokalisering som begränsar sig till området kring centrumbiblioteket Ode.

Språkmodell

Den språkmodell som används av tjänsten är resultatet av över 10 år av vetenskaplig forskning inom Headai Oy och har tagits i bruk stegvis sedan 2009. Språkmodellen har producerats med hjälp av algoritmer som ägs av Headai och genom att från hundratals olika öppna informationskällor läsa in artiklar på respektive språk som grund för lärandet. Språkmodellen och dess kunskapsstruktur är föremål för långvariga operationer för utvidgning, krympning, tematisering, synonymer och åtgärdande av störningar i syfte att uppnå en tillräcklig kvalitetsnivå för att genomföra analyser. Tjänsten använder Headais språkmodell tillsammans med kundens data för att skapa kontextuellt viktade rekommendationer.

DatabehandlingVisa mer Visa mindre

Den operativa logiken för den automatiska databehandlingen och resonemang som utförs av systemet och de modeller som används.

Modellens arkitektur

Tjänstens funktionslogik beskrivs detaljerat i beskrivningen av modellarkitekturprocessen. De rekommendationer som tjänsten ger skapas med hjälp av Head.ai:s kognitiva artificiella intelligens, ett semantiskt neuronnät som består av fem komponenter: en kognitiv kärna, analys, redigering, visualiseringar och API:er. Head.ai använder indata i JSON/XML-format för att spara information, som analyseras, redigeras och till slut visualiseras och returneras i JSON-format. Head.ai:s teknologi behöver i regel ingen utbildning, eftersom det informationsunderlag som den använder baserar sig på en språkmodell skapad av självorganiserande neuronnät, som redan har flera års icke-styrd utbildning. Resultaten skapas som beräknade modeller mellan huvudspråkets modell och en kundspecifik språkmodell. De immateriella rättigheterna till neuronnäten ägs av Head.ai.

Beskrivning av systemarkitektur

rekommendationsrobot-for-odes-innehall.png

Icke-diskrimineringVisa mer Visa mindre

Främjande och förverkligande av jämlikhet i användningen av tjänsten.

Tjänsten finns på finska, svenska och engelska. Tjänsten ger användaren möjlighet att uttrycka sina intressen utifrån en meny, som fri textsökning eller via taligenkänning. I utvecklingen av tjänsten har man identifierat tillgänglighetsförordningens krav och områden för vidareutveckling.

Barn som använder tjänsten har beaktats genom att man i tjänstens inställningar kan välja att tjänsten endast ska rekommendera material för barn eller ungdomar. Minderåriga användare kan dock också välja att ta del av rekommendationer som omfattar allt material. Vid utlåning av material följs åldersgränserna för bibliotekets material.

Mänsklig tillsynVisa mer Visa mindre

Mänsklig övervakning under användningen av tjänsten.

Tjänstens funktioner och logiken för dess rekommendationer övervakas och vidareutvecklas av utnämnda experter vid biblioteket. Leverantören ansvarar för det tekniska upprätthållandet av tjänsten och supporten samt för kontinuerlig utveckling av de språkmodeller som används.

RiskhanteringVisa mer Visa mindre

Risker som anknyter till systemet och användningen av det samt hanteringen av dessa.

Tjänstens risknivå bedöms vara låg. Riskerna för slutanvändarna anknyter främst till rekommendationernas kvalitet och den upplevda kundtillfredsställelsen utifrån denna. Rekommendationernas kvalitet mäts kontinuerligt utifrån hur ofta användarna godtar rekommendationerna.

Tjänsten använder innehållsbeskrivningar för böcker i bibliotekets utbud utan filtrering, och gör inga värderingar av olika böcker som skulle påverka rekommendationerna. Rekommendationerna ges helt automatiskt utifrån de definitioner som tjänsten lärt sig, och personliga uppgifter om användaren från kontexter utanför chattbot-sessionen används inte för rekommendationerna.

Tjänsten kan lära sig på ett sätt som resulterar i kränkande rekommendationer. Tjänsten lärs upp av experter med hjälp av ett gränssnitt som anvisats för ändamålet. För att lära upp tjänsten fastställer experten för varje temaspecifik chattbot teman med hjälp av nyckelord, som tjänsten kan använda för att fastställa ämnesspecifika rekommendationer. En expert kan således med hjälp av nyckelord även lära upp chattboten på ett sätt som resulterar i kränkande rekommendationer. För att kontrollera risken godkänner tjänsten endast nyckelord som är kända och som kan länkas till den befintliga språkmodellen. Systemet lärs upp av utnämnda biblioteksexperter.

Tjänsteleverantören är inte medveten om några andra risker som anknyter till tjänsten. Man strävar efter att kontrollera miljöeffekterna genom att aktivt mäta hastigheten på systemets beräkningar, dess prestanda och dess energiförbrukning samt genom att optimera systemets funktion med tanke på dessa.

Var denna information till nytta för dig?