Hyresbostadsbot

AI-systemen > Hyresbostadsbot
Stadsmiljö

Overview

Hyresbostadsbot

Tags

chatbothyresbostäderkundservice

Hittahyresbostadsbotten är Helsingfors stads bostadstjänsters dygnetruntkanal för kundservice för att förbättra tillgängligheten och kundupplevelsen samt öka växelverkan i självbetjäningen. Med tjänsten blir det snabbare att hitta kundspecifikt relevanta uppgifter jämfört med att söka efter uppgifter på webbplatsen.

Tjänsten är avsedd för alla intresserade. Chattbotten kan till exempel svara på frågor gällande bostadssökning. Tjänsten fungerar regelbaserat enligt par av frågor och svar och dialoger som experter vid rådgivningen för bostadssökning sammanställt. Tjänsten ökar effektiviteten genom att automatisera vanliga frågor.


Contact information


  • Department

  • Stadsmiljösektorn, boende
  • Contact person for inquiries

  • Hyrebostäder
  • Contact email

  • satu.kaaria@hel.fi
  • Contact phone

  • +358931034194
  • External suppliers

  • IBM


More detailed information on the system

Here you can get acquainted with the information used by the system, the operating logic, and its governance in the areas that interest you.


DatasetsShow MoreShow Less

Key data sources utilised in the development and use of the system, their content and utilisation methods. The different data sources are separated by subheadings.

Utbildingsmateriall för artificiell intelligens

Utbildningsmaterialet för artificiell intelligens omfattar exempelfrågor inom det ämne som tjänsten omfattar. Frågorna har samlats in från Helsingfors stads tjänsteexperter under utvecklingsprojektet och avspeglar de frågor som stadsborna ställer i kundtjänstsituationer. Materialet ägs av Helsingfors stad, men det är inte licensierat. Materialet innehåller inga personuppgifter.

 

Utbildningsmaterialet laddas (upload) till AI-systemet som skapar en modell med utbildningsmaterialet som grund. En del av exempelfrågorna används också för testning av modellen.

Driftslog över frågor och svar

Systemet lagrar de frågor som ställts under tjänsten och de svar som givits i en loggfil. Den sparade loggen analyseras regelbundet i tjänstens utvecklingsteam och där framgår hur tjänsten har svarat på kundernas frågor

Med analysen som grund hittas de innehållsområden där utbildningsmaterialet och de svar som tjänsten ger bör utvecklas. Efter analysen preciseras utbildningsmaterialet och exempelfrågor kan läggas till eller nya dialoger byggas för att förbättra användarnas upplevelse av tjänsten. Med kundresponsen som grund kan också svaren preciseras och mer information läggas till dem.

 

Loggen över frågor och svar tas bort ur systemet 30 dagar efter att analysen och ändringarna har gjorts, men rapporter i anslutning till driften, såsom användarantal, svarsprocent och andra nyckeltal sparas för uppföljning av utvecklingen på lång sikt.

 

Loggen över frågor och svar ägs av Helsingfors stad, men den är inte licensierad.

Data processingShow MoreShow Less

The operational logic of the automatic data processing and reasoning performed by the system and the models used.

Model architecture

Chattbot-tjänsten grundar sig på programvaruprodukten IBM Watson Assistant, som tillhandahålls som SaaS-tjänst via IBM-molnet från Frankfurts datacentral inom EU-området. Tjänsten utnyttjar artificiell intelligens och modeller för maskininlärning för att förstå frågor som ställs på naturligt språk.

Kunden ställer frågorna via ett digitalt användargränssnitt som fungerar i olika slags terminalutrustningar. Om AI inte kan besvara frågorna, eller annars om så önskas, kan kunden kontakta kundtjänstpersonal. I det fallet kopplar tjänsten kunden till en tjänsteexpert som kan fortsätta diskussionen. Kunden kan också lämna respons om tjänsten. Responsen används för vidareutveckling av tjänsten.

Performance

Utvecklingen av tjänstens användning och kvalitet bedöms kontinuerligt. Antalet användare och kvalitetsindikatorer sparas regelbundet som rapporter. Som kvalitetsindikatorer används bland annat antalet rätta svar i förhållande till alla frågor och direkt kundrespons som samlas in i tjänsten.

Non-discriminationShow MoreShow Less

Promotion and realisation of equality in the use of the service.

Tjänsten finns för närvarande tillgänglig endast på finska.

Tjänsten kan inte automatiskt korrigera skrivfel orsakade av dåliga språkkunskaper, vilket kan begränsa ärendehanteringen för personer med annat modersmål. Tjänsten finns ännu inte tillgänglig på andra språk.

Human oversightShow MoreShow Less

Human oversight during the use of the service.

Tjänsten identifierar och sammanställer automatiskt ämnen som den inte kan besvara och dessa skickas till experterna på hyresbostäder för att vidareutveckla tjänstens diskussionsvägar.

Övervakning görs genom att granska feedback- och diskussionsloggarna som samlats in om tjänsten och analysera den statistik som samlats på användningen av tjänsten. Baserat på dessa identifierar experter ämnen av intresse för kunderna samt behovet av att ändra definierade fråge-svar-vägar. Expertens uppgift är att skapa nya diskussionsvägar utifrån analysen och att förbättra hittabarheten för rekommendationer, till exempel med hjälp av nya nyckelord.

Risk managementShow MoreShow Less

Risks related to the system and its use and their management methods.

Was this information useful?