Pysakointibotti

Tekoälyjärjestelmät > Pysäköintibotti
Asuminen ja ympäristö

Yleiskatsaus

Pysäköintibotti

Avainsanat

chatbot pysäköinti NLP

Pysäköintibotti on Helsingin kaupungin pysäköinnin asiakaspalvelukanava, joka vastaa automaattisesti kellon ympäri kaupunkilaisten ja kaupungissa vierailevien pysäköintiä koskeviin kysymyksiin. Palvelu on saatavilla kaupungin pysäköinnin verkkosivustolla. Botilta voi kysyä tietoja ja neuvoja esimerkiksi asukaspysäköintitunnuksiin, pysäköinnin hintoihin tai pysäköintivirhemaksuihin liittyen.

Palvelulla halutaan parantaa pysäköinnin neuvontapalveluiden saatavuutta ja asiointikokemusta, sekä lisätä itsepalvelun vuorovaikutteisuutta. Palvelulla nopeutetaan asiakaskohtaisesti relevantin tiedon löytämistä verrattuna tiedon etsimiseen verkkosivuilta. Palvelulla halutaan tutkia myös uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia pysäköinnin palveluissa.

Palvelu hyödyntää luonnollisen kielen analysointia asiakasta kiinnostavan aiheen tunnistamiseksi asiakkaan syöttämien hakutermien tai lauseiden pohjalta. Palvelu vastaa pohjautuen sille opetettuihin keskustelupolkuihin, ja niihin kytkettyihin avoimen datan tausta-aineistoihin asiakkaan kiinnostuksen ja paikannustietoa koskevien suostumusten mukaisesti.


Siirry kuvattuun palveluun

Yhteystiedot


  • Osasto

  • Pysäköintivalvonta ja pysäköinpalvelut
  • Yhteydenottotiimi tiedusteluja varten

  • Kaija Kossila
  • Ulkoiset toimittajat

  • Smartifik Oy
  • Yhteydenottosähköposti

  • kaupunkiymparisto@hel.fi
  • Yhteydenottopuhelinnumero

  • 09 310 22111


Järjestelmän tarkemmat tiedot

Täällä voit tutustua järjestelmän käyttämään tietoon, toimintalogiikkaan ja sen hallintaan sinua kiinnostavilta osin.


TietolähteetNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän kehityksessä ja käytössä hyödynnetyt keskeiset tietolähteet, niiden sisältö ja hyödyntämistavat. Eri tietolähteet on eroteltu väliotsikoilla.

Kysymys-vastausparit ja teemoittaiset keskustelupolut

Palvelun piirissä olevat aiheet ja näihin osuvat vastaukset, sekä laajemmat teemoittaiset keskustelupolut on määritetty Helsingin kaupungin pysäköinnin asiantuntijoiden toimesta. Palvelun vastaustietokanta rakentuu kaupungin asukas- ja yrityspysäköinnin sivujen pohjalta muodostettuun tietosisältöön. Keskustelubotin käsittelemiä aiheita päivitetään jatkuvasti perustuen keskusteluanalytiikan tunnistamiin aiheisiin, joihin keskustelubotti ei ole pystynyt nykyisellä sisällöllään vastaamaan. Teemakohtaisia keskustelupolkuja hallitaan ja edelleen kehitetään Helsingin kaupungin asiantuntijoiden toimesta Smartifikin tätä varten tarjoamalla käyttöliittymällä.

Keskustelulokit

Keskustelulokit sisältävät asiakkaan syöttämät hakutermit, sekä näiden pohjalta käynnistettyihin keskustelupolkuihin liittyvät asiakkaan valitsemat vastausvaihtoehdot. Hakutermejä käytetään asiakkaan kysymyksen tai aiheen tunnistamiseen, sekä tämän pohjalta aiheeseen liittyvien sisältöjen ja ohjeiden antamiseen keskustelun aikana. Keskustelulokit anonymisoidaan keskustelusession päättyessä, ja ne tallennetaan anonymisoituna palvelun jatkokehittämisen mahdollistamiseksi.

Kartta.hel.fi Siirry tietolähteeseen

Kartta.hel.fi on Helsingin kaupunkin avoin paikkatietopalvelu. Palvelussa julkaistaan sekä kaupungin eri toimialojen ylläpitämiä että ulkopuolisia tietoaineistoja. Pysäköinnin keskustelubotti hyödyntää keskustelupoluissa aiheiden mukaan kartta.hel.fi-palvelun tarjoamaa osoitteistoa, osoitteistojen koordinaattipisteitä, pysäköintimittaritietoja, maksuvyöhykerajoja sekä asukaspysäköintialueiden rajoja.

Kielikohtainen data

Smartifik Oy:n kielikohtainen data sisältää asiakkaan hakutermien analysoinnissa käytettävät sanastot, morfologiasäännöt, kontekstisäännöt sekä semanttiset säännöt. Kielikohtainen data ja säännöstöt muodostavat Smartifik Oy:n suunnitteleman ja kehittämän tekoäly- ja kieliteknologiaan perustuvan tekstinprosessointimenetelmän, jota hyödynnetään keskustelubotin kielellisen analyysin toteutuksessa.

Käyttäjän matkapuhelimen GPS-sijaintitieto

Palvelu hyödyntää käyttäjän suostumuksella kerättävää GPS-sijaintitietoa tarkempien sijaintiin liittyvien vastausten tarjoamiseksi. Asiakkaan kysyessä omaan sijaintiinsa liittyvää kysymystä, esimerkiksi ”Missä lähin pysäköintimittari sijaitsee?” hänelle tarjotaan mahdollisuutta paikannukseen. Asiakkaan suostumuksella palvelu kerää laitteen GPS-koordinaatit, ja tarjoaa koordinaateihin perustuen yksilöllistetyn vastauksen. Sijaintitietoja ei tallenneta palveluun vaan ne poistetaan keskustelusession jälkeen.

ToimintalogiikkaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän suorittaman automaattisen tietojen käsittelyn ja päättelyn toimintalogiikka ja hyödynnetyt mallit.

Järjestelmän arkkitehtuuri

Palvelu hyödyntää Oulun yliopistolla kehitettyä Smartifik Oy:n kieliteknologiaa asiakkaan kirjoittaman tekstin analysointiin ja tätä kiinnostavan aiheen tunnistamiseen. Tekstinprosessoinnissa asiakkaan hakutermistä tai lauseesta tunnistetaan sanat (tokenisointi) ja jaetaan lauseisiin hyödyntäen kielikohtaisia säännöstöjä. Tämän jälkeen palvelu analysoi muodostettujen lauseiden lauserakennetta aikomuksen tunnistamiseksi semanttisia verkkoja hyödyntäen. Semanttisten verkkojen avulla tutkitaan lauserakennetta ja tunnistetaan merkitykseen liittyvät tekijät, esimerkiksi subjekti, objekti, verbi jne. Lauseen merkityksen ja kontekstin tunnistamisen pohjalta lauseesta tunnistetaan aikomus mallilauseiden avulla.

Aikomuksen tunnistamisen jälkeen palvelu käynnistää aihetta vastaavan keskustelupolun ja toteuttaa kysymys- vastauspareissa ja keskustelupoluissa määritettyjä sääntöpohjaisia toimenpiteitä. Keskustelupolun päättyessä palveluun asiakkaan toimesta syötetyt tiedot anonymisoidaan ja tallennetaan keskusteluanalytiikkaa ja jatkokehittämistä varten. Mikäli asiakas on aktivoinut palvelun paikannustoiminnallisuuden, paikkatieto poistetaan keskustelusession päättyessä.

Järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus

pysakointibotti.png

YhdenvertaisuusNäytä lisää Näytä vähemmän

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteutuminen palvelun käytössä.

Palvelu on tällä hetkellä saatavilla vain suomen kielellä. Palvelun ruotsinkielinen versio on kehitteillä. Palvelu korjaa automaattisesti kieliteknologiaan perustuen käyttäjän syöttämän tekstin kirjoitusvirheitä, mikä helpottaa suomea vieraana kielenä puhuvien käyttäjien asiointia palvelussa.

Palvelun toimittaja Smartifik Oy on perehtynyt julkishallinnon saavutettavuusvaatimuksiin. Ratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan saavutettavuusasetuksen vaateiden mukaisesti.

ValvontaNäytä lisää Näytä vähemmän

Ihmisen suorittama valvonta palvelun käytön aikana.

Palvelua ylläpidetään ja valvotaan Smartifikin toimesta. Palvelu tunnistaa ja koostaa automattisesti aiheet, joihin se ei osaa vastata ja nämä toimitetaan Helsingin kaupunkin asiantuntijoille palvelun keskustelupolkujen edelleenkehittämiseksi.

RiskienhallintaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmään ja sen käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallintatavat.

Palveluun liittyväksi riskiksi on tunnistettu mahdolliset botin antamat virheelliset ohjeistukset käyttäjälle. Virheelliset neuvot voisivat tällöin johtaa esimerkiksi pysäköintivirhemaksuun ja aiheuttaa tätä kautta asiakkaalle taloudellista vahinkoa. Riskin hallitsemiseksi palvelun keskustelupolkuja ja niihin liitännäisten tietolähteiden ajantasaisuutta seurataan kaupungin työntekijöiden toimesta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tehdä mahdollisesta virheellisestä informoinista johtuvasta pysäköintivirhemaksusta oikaisuvaatimus kaupungin sähköisessä palvelussa tai toimittamalla sen kaupunkiympäristön asiakaspalveluun postitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Palvelun tietoturvariskit liittyvät mahdolliseen palvelunestohyökkäyksiin, ja riskiä hallitaan toimittajan taholta asianmukaisin tietoturvaa koskevin suojauksin.

Oliko tämä tieto hyödyllistä?