Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin ”Helsingin kaupungin tekoälyrekisteri” -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://ai.hel.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Sivustolla on sisältöä, jolle ei ole annettu asiaankuuluvaa lang-attribuuttia. (3.1.2 Osien kieli)

Sivustolla on linkkejä, jotka on kuvailtu puutteellisesti. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivuston mobiilinäkymässä navigaatiovalikkopainike on kuvattu ja toteutettu puutteellisesti. (3.1.2 Osien kieli, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Etusivun eri robottien sivuille johtavia linkkitekstejä ei visuaalisesti erota linkeiksi. (1.4.1 Värien käyttö)

Sivuston jotkin kuvat sisältävät tekstiä, joka ei välity avustavalle teknologialle. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Sivuston alatunnisteessa on virheellinen WAI-ARIA rooli. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Sivuston joitain elementtejä ei korosteta kohdistettaessa (2.4.7 Näkyvä kohdistus)

Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat varoittamatta uuden välilehden. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)

Haitarielementtien tilatieto (avattu/suljettu) ei välity ruudunlukuohjelmille eikä elementin yhteydessä anneta oikeaa informaatiota sen luonteesta. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Sivustolla esiintyy kontrastivirheitä tietosuoja- ja saavutettavuusselosteiden linkeissä. (1.4.3 Kontrasti (minimi))

Sivuston sisältöä on muotoiltu <br>-merkinnällä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Sivustolla on linkkejä, joissa on eri teksti, mutta linkkien kohde on sama. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Kielimääreissä on käytetty maakoodia (3.1.1 Sivun kieli)

Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet on analysoitu sivuston ylläpitäjän toimesta, ja korjaavat toimenpiteet pyritään suorittamaan kohtuullisen ajan kuluessa, kuitenkin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä:

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Sähköposti: ai@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 25.9.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa:

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Sähköposti: ai@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15


Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 25.9.2020:

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia